Strategia AI w Polsce – ministerstwo cyfryzacji ma plan

strategia rozwoju AI w Polsce
Picture of Hubert Dąbrowski
Hubert Dąbrowski

Ekspert i pasjonat wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie.

Bądź na bieżąco.

newsletter o sztucznej inteligencji.

Kluczowe rekomendacje dla rozwoju technologii związanych ze sztuczną inteligencją (AI) w Polsce obejmują kształcenie specjalistów tworzących rozwiązania wykorzystujące AI, kształcenie specjalistów branżowych współtworzących i wykorzystujących AI, kształcenie użytkowników AI oraz przekwalifikowywanie pracowników, wynika z opublikowanego dziś dokumentu „Założenia do strategii AI w Polsce. Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji”.

 

„Sztuczna inteligencja to technologie, który na stałe zagościły już w naszej świadomości, nie tylko jako nowinka techniczna. Z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji spotykamy się coraz częściej w naszej codziennej pracy, życiu. Przewidujemy, że zastosowanie tej technologii znacznie zaważy w przyszłości na tempie wzrostu gospodarczego wielu państw. Rolą administracji jest właśnie wsparcie tych procesów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Chcemy, aby ten potencjał otworzyć również dla Polski” – napisał minister cyfryzacji Marek Zagórski we wstępie do dokumentu.

„Chciałbym, aby wyzwania związane ze sztuczną inteligencją były ważne dla całej administracji. Jestem pewien, że w bliskim czasie uda nam się wypracować konkretne i dobre rozwiązania, które będą naszą wspólną odpowiedzialnością” – dodał szef MC.

Rozwój AI w Polsce

Dokument zawiera 4 grupy rekomendacji w obszarze rozwoju AI w Polsce:

 • Tworzenie: kształcenie specjalistów tworzących rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (IT AI) poprzez zwiększenie potencjału IT AI w Polsce oraz przygotowanie programów zachęcających firmy do uruchamiania staży w zakresie AI oraz budowanie zainteresowania kształceniem w specjalnościach IT AI,
 • Wdrażanie: kształcenie specjalistów branżowych współtworzących i wykorzystujących AI na drodze podniesienia kompetencji specjalistów branżowych wdrażających rozwiązania AI oraz podniesienie kompetencji specjalistów i decydentów otoczenia AI (administracja publiczna) w celu przyspieszenia wdrożeń, zwiększenia ich skali, wzrostu efektywności przedsiębiorstw i rozwoju ekosystemu AI w Polsce, a także działania edukacyjne dla kadr zarządzających dot. skali szans i zagrożeń AI dla branży,
 • Użytkowanie: kształcenie użytkowników AI w drodze rozwoju powszechnych kompetencji cyfrowych tak, by wspierać wykorzystanie AI we wszystkich sferach życia – ze szczególnym naciskiem na liderów zmiany i osoby zdolne edukować innych oraz wprowadzenie rozwoju kompetencji związanych z AI, pracą z danymi i programowaniem, jako kluczowego zagadnienia dla systemu oświaty,
 • Adaptacja: przekwalifikowywanie pracowników poprzez dostosowanie systemu kształcenia ustawicznego do postępu technologicznego, pojawiających się nowych kwalifikacji oraz zastępowania jeszcze niezautomatyzowanych czynności przez przyszłe technologie oraz budowę systemu prognozowania zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, który będzie uwzględniał efekty postępu technologicznego, będzie na bieżąco aktualizowany i wykorzystywany w planowaniu z zakresu edukacji, szkolnictwa wyższego, kształcenia dorosłych i rynku pracy.

Założenia do strategii uwzględniają też „Plan działań w zakresie sztucznej inteligencji na lata 2018-2019”.

„Zainicjowane i prowadzone przy Ministerstwie Cyfryzacji, prace zespołu niezależnych ekspertów, pozwoliły na zidentyfikowanie czterech płaszczyzn, na których należy podjąć niezwłoczne działania na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w Polsce. Są to płaszczyzny: programowa, edukacyjna, projektowa i strukturalna. Niemniej aby osiągnąć zakładany cel, którym jest zwiększenie produktywności polskiej gospodarki i polepszenie poziomu życia społeczeństwa polskiego, działania, na każdej z nich, powinny być podejmowane równolegle” – podkreślono w dokumencie.

I tak:

1) Działania Ministerstwa Cyfryzacji na płaszczyźnie programowej obejmowałyby m.in.:

 • wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy opracowaniu nowego programu kooperacyjnego dedykowanego AI w gospodarce,
 •  działania w Programie Innowacyjny Rozwój podejmowane we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju,
 • utworzenie w NASK Cyfrowego HUBu Innowacji (Digital Innovation Hub (DIH).

2) Działania Ministerstwa Cyfryzacji na płaszczyźnie edukacyjnej obejmowałyby m.in.:

 • wsparcie (również finansowe) organizacji pozarządowych w upowszechnianiu wiedzy o AI, kształceniu oraz wypracowywaniu nowych rozwiązań w tych dziedzinach m.in. poprzez projekty skierowane do wyższej kadry zarządzającej w zakresie wykorzystania potencjału biznesowego AI i wpływu tej technologii na gospodarkę,
 • stworzenie ogólnodostępnego portalu edukacyjnego zawierającego nie tylko podstawowe informacje o AI (jakie problemy rozwiązuje AI, jak wpływa obecnie na nasze życie i co się zmieni w przyszłości), ale też informującego o możliwości praktycznych zastosowań tej technologii przez użytkownika,
 • przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych, szczególnie tych związanych z popularyzacją wysokozaawansowanych technologicznie zawodów, korzyści, ale też i niebezpieczeństw wynikających ze stosowania i użytkowania AI,
 • współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz wprowadzenia szybkiej ścieżki edukacyjnej, pozwalającej studentom na uzyskanie wysokich kwalifikacji w dziedzinie AI zarówno w trakcie studiów jak i po ich ukończeniu (strumień zajęć pozaprogramowych, ale certyfikowanych).

3) Działania Ministerstwa Cyfryzacji na płaszczyźnie projektowej obejmowałyby m.in.:

 • wspieranie aktywności realizowanych przez administrację publiczną z wykorzystaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji np. wprowadzenie wirtualnego asystenta jako narzędzia w krajowym rejestrze kwalifikacji.
 • upowszechnienie cyfrowego listu przewozowego, jako nośnika danych oraz narzędzia zaufania cyfrowego dla transportu i logistyki.

4) Działania Ministerstwa Cyfryzacji na płaszczyźnie strukturalnej obejmowałyby m.in.:

 • uruchomienie wirtualnego instytutu AI integrującego środowisko oraz badania nad AI prowadzone przez rozproszone obecnie ośrodki naukowo-badawcze,
 • powołanie działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji wirtualnej katedry prawa i etyki AI – jednostki zajmującej się całością problematyki w tym obszarze, co pozwoli na wypracowanie zintegrowanych rozwiązań,
 • opracowanie katalogu kryteriów dotyczących etyki w AI – będącego punktem odniesienia do wszelkich działań związanych z AI. Taki katalog mógłby być wykorzystywany np. już na etapie projektowania rozwiązań wykorzystujących AI (etyka by design),
 • zaproponowanie rozwiązań organizacyjno–prawnych, służących ułatwieniu prowadzenia badań, prototypowaniu, wdrażaniu i skalowaniu rozwiązań AI w gospodarce, wymieniono.

„Ze względu na specyfikę sztucznej inteligencji należy działać horyzontalnie, na wszystkich płaszczyznach i z jednoczesnym zaangażowaniem wszystkich zaangażowanych podmiotów w tym administracji, biznesu, ośrodków akademickich, NGO oraz zainteresowanych użytkowników. Dodatkowo, niezależnie od powyższego planu działań, MC przy współdziałaniu pozostałych ministerstw, rozpoczyna właśnie prace nad instytucjonalizacją zakładanego ekosystemu wsparcia dla polskiej sztucznej inteligencji (koordynacja wdrożenia planów działań, wypracowanie założeń strategicznych, polityka międzynarodowa)” – podsumowano w planie.

Picture of Hubert Dąbrowski

Hubert Dąbrowski

Ekspert i pasjonat wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie.

zapisz sie do Newslettera

Picture of Huber Dąbrowski

Huber Dąbrowski

Ekspert i pasjonat wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie.

To warto przeczytać

Ostatnio dodane

Dołącz do nas

 


Jeśli chcesz otrzymywać ciekawe informacje o sztucznej inteligencji wypełnij formularz

AI Marketing - blog sztuczna inteligencja w biznesie i marketingu
AI Marketing - blog o sztucznej inteligencji

AI Marketing to specjalistyczny blog poświęcony zastosowaniom sztucznej inteligencji w biznesie i marketingu. Odkryj najnowsze trendy, analizy i innowacje w dziedzinie AI. Dowiedz się, jak technologia ta rewolucjonizuje świat biznesu i jak możesz ją wykorzystać w swojej firmie

zapisz sie na Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać ciekawe nowości o sztucznej inteligencji